Lipnica, dnia 10.10.2023 r.

 

INFORMACJE O ŚWIADCZENIU WSPIERAJĄCYM

 

Działając z upoważnienia Wójta Gminy Lipnica, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że od 1 stycznia 2024r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym( Dz. U. Z 2023r. Poz 1429), która zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:
- wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego, kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia,
- zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
- likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Jednocześnie informujemy, że rodziny będą mogły wybrać, czy pozostają przy dotychczasowym świadczeniu pielęgnacyjnym, czy chcą ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego (o ile osoba niepełnosprawna jest dorosła).

W przypadku, gdy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18 roku życia, będzie chciała od 1 stycznia 2024r. otrzymać świadczenie na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń lub pobierania emerytury) będzie musiała zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenie pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Świadczenie wspierające skierowane jest bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 18 roku życia, która uzyska decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2024r. świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomie potrzeby od 87 do 100 pkt., w następnym roku z poziomem potrzeby wsparcia 78-86 pkt. , a od 1 stycznia 2026r. świadczenie będzie dostępne z ustalonym poziomem wsparcia od 70 do 77pkt. Wyjątkiem od tak określonego ustawą harmonogramu wejścia w życie ustawy jest art. 64 ustawy, zgodnie z którym osoba wymagająca opieki:
1) na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowe prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna,
2) na którą przyznano świadczenie pielęgnacyjne na podstawie nowego, obowiązującego od
1 stycznia 2024r. brzmienia ustawy o świadczeniach rodzinnych - będzie mogła otrzymać świadczenie wspierające od 1 stycznia 2024r., także w przypadku, gdy decyzją ustalająca poziom potrzeby wsparcia, potrzebę tą określono na poziomie niższym niż 87pkt. o ile spełnia warunki uprawniające do tego wsparcia. Wysokość świadczenia będzie zróżnicowana i uzależniona od ustalonej potrzeby wsparcia. Przysługiwać będzie w wysokości od 40% do 220% kwoty renty socjalnej.
Podmiotem właściwym w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wspierającego oraz wypłacania tego świadczenia będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa nakłada na ZUS obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opiekunom którzy nie podejmą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę wsparcia osobie uprawnionej do świadczenia wspierającego, wspólnie z nią zamieszkującą i gospodarującą.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NA NOWYCH ZASADACH OD 1 STYCZNIA 2024 R.

Świadczenie będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia.
Zgodnie z nowymi zasadami świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024r. będzie przysługiwać:
1. matce lub ojcu,
2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r .- Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
3. opiekunowi faktycznemu dziecka,
4. rodzinie zastępczej, osobie prowadzący rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej, albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, jeżeli sprawuję opiekę nad osobą do ukończenia 18 roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Uchylony została warunek rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Osoby sprawujące opiekę nie będą musiały rezygnować z aktywności zawodowej. Uchylony został również warunek zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, również warunek powstania niepełnosprawności nie później niż do ukończenia 18 roku życia, albo w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Także pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno- rentowych nie będzie miało żadnego wpływu na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Ponadto nowe regulacje dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego przewidują, że w przypadku gdy opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18 roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności , do wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższa się o 100% na drugą i każda kolejną osobę, na która sprawowana jest opieka.
Został również uchylony art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, ograniczający zbiegi wymienionych w tym przepisie świadczeń rodzinnych (m. in. zbieg do świadczenie pielęgnacyjnego na jedno dziecko , a świadczenia rodzicielskie na drugie dziecko. Nie będzie możliwe pobieranie obydwu świadczeń na to samo dziecko).

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym czyli od 1 stycznia 2024r. zostaje uchylony artykuł 16a. ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że od tej daty specjalny zasiłek nie będzie już przyznawany. jednak na podstawie przepisów przejściowych, zasiłek ten będzie mógł być przyznawany także po 31 grudnia 2023r. w pewnych przypadkach na zasadzie zachowania praw nabytych.

OCHRONA PRAW NABYTYCH

W ustawie o świadczeniu wspierającym wprowadzono przepisy przejściowe mające zapewnić ochronę praw nabytych przez opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy nabyli bądź nabędą do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów dotychczasowych.

Opiekunowie, którzy nabędą prawa do końca 2023r. będą mogli mogli wybrać czy zostają przy świadczeniach opiekuńczych na starych zasadach czy przechodzą na nowy system. Wybór ten będzie dotyczyła tego czy:
1. opiekun ma otrzymać świadczenie opiekuńcze czy osoba niepełnosprawna świadczenie wspierające,
2. opiekun osoby niepełnosprawnej w wieku do ukończenia 18 roku życia zamierza korzystać ze świadczenia pielęgnacyjnego na starych zasadach czy na nowych.
Natomiast wszyscy, którzy poraz pierwszy będą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024r., będą otrzymywali wsparcie już na nowych zasadach.
Ochrona praw nabytych dotyczyć będzie również sytuacji, gdy o ww. świadczenia opiekuńcze ubiegać się będą osoby, które były uprawnione do dnia wejścia w życia ustawy o świadczeniu wspierającym i utraciła to prawo po wejściu w życie tej ustawy w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. W tej sytuacji prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna będzie również przysługiwać na starych zasadach. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na starych zasadach jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności.

Osoby, które wybiorą świadczenie opiekuńcze na starych zasadach, nie będą mogły nadal podjąć zatrudnienia, innej pracy zarobkowej ani otrzymywać emerytury.

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów nie będzie przysługiwać jeżeli osoba wymagająca opieki ma przyznane prawo do świadczenia wspierającego.

W przypadku, gdy osoba wymagająca opieki lub osoba do jej reprezentowania złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego, postępowanie z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna zostanie zawieszona do czasu rozstrzygnięcia sprawy o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce chce mieć przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres za który jej opiekun otrzymał świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. Uniknie sytuacji nienależnie pobranych świadczeń.
Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przyznane/ wypłacone opiekunowi za okres, który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będzie świadczeniem nienależnie pobranym podlegającym zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

 

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku -CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje

23 listopada 2023 r. (10:00 - 11:15) webinarium (seminarium online) dla seniorów i ich opiekunów "Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego- jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić".

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Link do strony :link

Istnieje możliwość nadsyłania anonimowych pytań dotyczących tematyki webinarium, poprzez elektroniczny formularz, do 17 listopada 2023 r.

Link do strony z pytaniami:link

Celem spotkania online jest budowanie odporności seniorów oraz osób opiekujących się seniorami na działania cyberprzestępców podszywających się pod pracowników Urzędu Komisji Nadzoru finansowego.

POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji Gdańskiej

 RPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych

 

17 sierpnia 2023r. odbyła się edukacyjno – integracyjna wycieczka do Gdańska dla uczestników projektu „Senio-RITA”. Wizytę w Gdańsku rozpoczęliśmy o godzinie 10.00 spotkaniem z przewodniczką przy Kościele św. Brygidy. Po zapoznaniu się z podstawowymi zasadami obowiązującymi wycieczkowiczów weszliśmy do wnętrza kościoła, w którym mogliśmy podziwiać przepiękny ołtarz bursztynowy, stanowiący jedyny w swoim rodzaju eksponat na świecie. Trzykrotnie większy od Bursztynowej Komnaty.

Spacerując w kierunku tzw. Zespołu Przedbramia, w skład którego wchodzi Wieża Więzienna i Katownia, zapoznaliśmy się z ciekawostkami historycznymi dotyczącymi tej części miasta. Gdańska Starówka jak zwykle zachwyciła swoim niepowtarzalnym klimatem. Spacer ulicą Długą i Mariacką należał do najprzyjemniejszych momentów dzisiejszej wycieczki. Ciągi zabytkowych kamienic, stoiska z pamiątkami, kawiarenki, wystawy dzieł artystycznych, przyjemna muzyka ulicznych grajków no i mnóstwo stoisk z bursztynową biżuterią.... Zwiedziliśmy również Bazylikę Mariacką zwaną często „Koroną Gdańska”, największą w Europie świątynią wybudowaną z cegły. Jej potężne mury i wieże wznoszą się wysoko ponad panoramę miasta. Przy historycznej fontannie Neptuna pozwoliliśmy sobie na odpoczynek - na chwilę relaksu przy kawie i słodkościach. Następnie zwiedziliśmy Dwór Artusa oraz Muzeum Bursztynu powstałe na terenie Wiel­kiego Młyna na Sta­rym Mie­ście, naj­więk­szego młyna śre­dnio­wiecz­nej Europy, napę­dzanego nie­gdyś wodami Kanału Raduni, wznie­sionego przez Krzy­ża­ków ok. 1350 roku, a przy tym jednego z naj­więk­szych obiek­tów zabyt­ko­wych Gdańska. Powierzch­nia wysta­wien­ni­cza muzeum osiąga nie­mal tysiąc metrów kwa­dra­to­wych. Nie zabrakło również postoju nad Motławą z widokiem na Żurawia, unikatowy zabytek techniki, jedna z ikon historycznej architektury Gdańska. Wybudowany w XV w. dźwig portowy, z drewnianą konstrukcją osadzoną pomiędzy dwiema basztami, jest jedynym tego rodzaju zachowanym obiektem w Europie. Zwiedzanie Gdańska zakończyliśmy o godz.17.00.

368563784 626570669588660 1828031018475060043 n kopia369415167 844352783808139 5202893646834601590 n369464694 263265273182445 3294103826000846226 n368610529 833975528253099 6800592115930655669 n367518925 3394959247431879 684155293120183519 n368559336 1685363985320950 1915670121720492410 n

370544749 824655229392462 1553784033345126726 n370567539 1498889817513424 5723752119292222538 n368576745 308890494921668 1892861987205778182 n366779712 739062217982186 7192537993330210565 n367733018 656502979757260 4645227724367273150 n kopia366779712 739062217982186 7192537993330210565 n

368564629 118339498022682 5961614989453139004 n kopia367247227 1466916420808693 4411190959816984 n

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze ofert na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wpłynęły 2 oferty.
Żadna z kandydujacych osób nie spełniła wymogów niezbędnych, określonych w ogłoszeniu.
Nie będziemy ogłaszać ponownego naboru ofert na ww. stanowisko pracy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy

ogłasza nabór na czas zastępstwa na stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo Polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Wykształcenie: preferowane wyższe ,
3. Co najmniej 2 roczny staż pracy w jednostkach administracji samorządowej, preferowane na podobnym stanowisku.
4. Biegła znajomość komputera (środowisko MS Windows, znajomość programu do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Sygnity, EPUAP ).
5. Znajomość ustaw związanych z świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi, oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
7. Niekaralność za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Inspektora
9. W przypadku obywateli krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
II. Wymagania dodatkowe:
. Ogólna znajomość przepisów określających zadania gminy , w tym w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustaw w ramach zadań zleconych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej.

2. Umiejętność obsługi komputera oraz znajomość branżowych programów komputerowych
3. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:
a) o świadczeniach rodzinnych,
b) o Funduszu Alimentacyjnym,
c) o świadczeniach opiekuńczych,
d) ustawy „Za Życiem”
f) Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
4. Umiejętność redagowania pism.
5. Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.
6. Dyspozycyjność.
7. Komunikatywność i gotowość do pracy w bezpośrednim kontakcie z klientem.
8. Odporność na stres.
III. Główne obowiązki:
1. Prowadzenie dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z ustawy „Za życiem”.
2. Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.
3. Obsługa programów w zakresie świadczeń.
4. Prowadzenie spraw z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych.
5. Przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków.
6. Weryfikacja i przeliczanie dochodów osób ubiegających się o świadczenia.
7. Sporządzanie decyzji administracyjnych.
8. Sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeniobiorców.
9. Wydawania zaświadczeń i udzielanie bieżących informacji.
10. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych i zapotrzebowań na środki finansowe.
11. Obsługa programów komputerowych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń z ustawy „Za Życiem”, Karta dużej Rodziny.
12. Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów regulujących w/w obowiązki.
IV. Cechy osoby:
1. Odpowiedzialność, sumienność, dokładność, rzetelność.
2. Bardzo dobra organizacja pracy, wysokie zaangażowanie w pracę, kreatywność.
3. Umiejętność pracy w grupie i z klientami.
V. Wymagane dokumenty:
Etap I rekrutacji (składanie ofert):
• List motywacyjny.
• Życiorys – CV.
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
• Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
• Kserokopie świadectw pracy.
• Referencje (w przypadku posiadania takich).
• Własnoręcznie podpisanie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
• Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane umyślnie.
Etap II rekrutacji (zostają dopuszczone kandydatury osób, spełniających wymagania niezbędne): rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wynikach naboru zostanie udostępniona na stronie www.gopslipnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
VI. Informacja o warunkach pracy:
1. Wymiar czasu pracy – pełny etat, w systemie jednozmianowym.
2. Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy.
3. Praca w pomieszczeniu jednoosobowym ze stanowiskiem komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz umiejętności zarządzania czasem.
4. Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, na parterze budynku, dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami.
5. Praca wymaga bezpośredniego lub telefonicznego kontaktu z klientem, komunikacji werbalnej i pisemnej.
6. Wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem w bezpośrednim kontakcie z klientem.
7. Umowa o pracę zostanie zawarta na czas zastępstwa. 8. Proponowany termin zatrudnienia: od zaraz.
Dokumenty należy składać lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy ul. Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica – z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego” – w terminie do 11.08.2023 r. W ofercie prosimy o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie przeprowadzenia II etapu rekrutacji.
Inne informacje:
• Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
• Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
• Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,
• Nabór może zostać zakończony bez zatrudnienia żadnej/żadnego z kandydatek/kandydatów
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu
poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%.
Naszym pracownikom oferujmy
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• wynagrodzenie miesięczne złożone z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku stażowego w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”,
• nagrody roczne,
• nagrody jubileuszowe,
• pakiet świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
• rozwój osobisty i zawodowy
• możliwość udziału w nieodpłatnych szkoleniach

Urząd Skarbowy informuje o dostępie usług Krajowej Administracji Skarbowej:

- e-Urząd Skarbowy oraz

- usługa "Umów wizytę w urzędzie skarbowym".

Są one przygotowane dla podniesienia jakości obsługi klientów i ich komfortu.

E-Urząd Skarbowy to nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy. Pozwala szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez wizyty w urzędzie skarbowym.

Usługa "Umów wizytę w urzędzie skarbowym" to usługa elektroniczna, która umożliwia klientom umówienie wizyty 27/7, jeżeli planują przyjście do urzędu skarbowego.

Szczegóły na stronie: urząd skarbowy

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
  2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

w budowie