Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że rodzice zainteresowani dożywianiem dzieci w szkole mogą składać wnioski do tut. Ośrodka.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 59 821 70 93, 821 70 94

Zgodnie z zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy z dnia 02 grudnia 2021 r. informujemy, że 24.12.2021 r. (wigilia) ośrodek będzie nieczynny.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy:

pdfInformacja

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy:

Lista kandydatów

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy ogłasza nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych - 1 etat (zastępstwo) 

pdf.pngTreść_ogłoszenia.pdf1.15 MB

pdf.pngRODO.pdf41.55 KB

 loga

 

RPPM.06.02.02-22-0008/20-00
Tytuł: Senio-RITA- Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy serdecznie zaprasza osoby chętne do podjęcia obowiązków przypisanych asystentowi osoby niepełnosprawnej oraz osobie świadczącej usługi sąsiedzkie, w ramach realizowanego projektu Senio-RITA współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie zostanie powierzone na podstawie umowy zlecenia. W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego z Lokalnym Punktem Usług Społecznych przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy w godzinach od 8.00 do 10.00 w dni powszednie, tel. 59 8217093, 59 8217094.

seniorita logo

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
  2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

w budowie