POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji GdańskiejRPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

W dniu 28 sierpnia 2022r., w ostatnią niedzielę wakacji przy sali wiejskiej w Prądzonie odbył się piknik rodzinny w ramach działań projektu "SenioRITA" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i oobok mieszkańców sołectwa Prądzona pojawili się goście z sąsiednich sołectw. Mimo wcześniejszych obaw, dopisała również pogoda. Biesiadowaniu na wolnym powietrzu towarzyszyły wspólne śpiewy kaszubskie przy akompaniamencie muzycznym na żywo. Była też okazja posłuchać gadek kaszubskich. Każdy mógł skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez uczestników projektu w postaci ciast, sałatek oraz swojskiego chleba ze smalcem. Dzieci jak i dorośli chętnie brali udział w licznych konkursach z nagrodami. Pozytywna atmosfera sprzyjała dobrej zabawie, która przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych i zakończyła się tańcami. Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy OSP Lipnica i Prądzona.

302118087 779873123210308 8784885666131142495 n301788319 472313548090341 4264822115644265598 n301947078 797585851443067 2582069446662274158 n20220828 18033020220828 17591320220828 16224220220828 155659301933833 399881182271277 4250023244945175948 n

20220828 15572020220828 16011220220828 163830

 POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji GdańskiejRPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

W dniu 09.08.2022r. w Punkcie Integracji Społecznej w Prądzonie odbyła się pogadanka zdrowotna z Panią Natalią Woronkowicz - podologiem z Bytowa. Uczestnicy projektu Senio-RITA jak też pozostałe zgromadzone osoby usłyszały o najczęstszych dolegliwościach związanych z nieprawidłowościami w obrębie stopy. Otrzymali też wskazówki, jak zapobiegać ich powstawaniu czy pogłębianiu się. Podczas wykładu każdy z uczestników miał możliwość zadawania pytań, na które Pani podolog udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Ponadto na zakończenie spotkania przeprowadziła kilka profesjonalnych badań podoskopem. 

300089296 372539108407787 4852870234178469411 n

 

300221800 767363427919352 5933139324824867479 n300768395 568937115013145 5799717786753004 n

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy
ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub
b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608), lub
c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; (jeśli dotyczy)

3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

Wymagania dodatkowe:
1. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
2. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
3. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
5. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
6. umiejętność współpracy w zespole,
7. odporność na sytuacje stresowe,
8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
9. prawo jazdy kat. ,,B’’ i posiadanie własnego środka transportu
Zakres wykonywanych zadań:
Do głównych obowiązków asystenta rodziny należeć będzie:
1. wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny, zgodnie z art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2. systematyczna, indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań,
3. współpraca z instytucjami takimi jak szkoły, przedszkola, sądy, urząd pracy, urząd gminy, itp.,
4. wspieranie w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych,
5. uczenie oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
6. merytorycznie wspieranie w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
7. pomaganie w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspieranie jej aktywności społecznej,
8. motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny,
9. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
10. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
11. współpraca z pracownikiem socjalnym dotycząca rodziny
12. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny pracownikowi socjalnemu pracującemu z rodziną,
13. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
14. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
15. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
16. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390 ze zm.).

Informacja o warunkach pracy: praca w wymiarze pół etatu lub równoważnym, na podstawie umowy cywilno-prawnej

Ponadto, asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu, wskazanym przez rodzinę. Może także towarzyszyć rodzinie poza miejscem jej zamieszkania. Praca asystenta rodziny będzie wykonywania w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Pracy asystenta rodziny nie wolno łączyć z pracą pracownika socjalnego w gminie zamieszkania rodziny oraz z prowadzeniem postępowań w zakresie świadczeń realizowanych przez gminę.
Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie*,
4. kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych*
5. certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy*),
6. kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny
8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
11. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
*Oryginały dokumentów do wglądu
Zgodnie z art. 22 1a Kodeksu Pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320 ze zm.) jeżeli w załączonych dokumentach kandydat zamieści więcej danych osobowych niż określone w kwestionariuszu osobowym to jest zobowiązany do umieszczenia klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procesu rekrutacji.” oraz własnoręcznego podpisu. Brak w/w klauzuli będzie jednoznaczny z brakiem możliwości przetwarzania tych danych.
Metody, które będą zastosowane podczas naboru:
- weryfikacja formalna ofert
- rozmowa kwalifikacyjna
Kandydatki i kandydaci zakwalifikowani, zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru. W miesiącu upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w jednostce był wyższy niż 6%. Do udziału w naborze zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz zapoznały się z informacją dotyczącą oferowanych warunków pracy. W tym przypadku proszę o wskazanie szczególnych potrzeb przez kandydata lub kandydatkę (jeśli takie występują z uwagi na niepełnosprawności), które umożliwiają przeprowadzenie procedury rekrutacyjnej, jak np. prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej w miejscu dostępnym i w sposób dostępny dla kandydata lub kandydatki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.
Osoby zainteresowane udziałem w naborze prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 16.09.2022 r. – osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy przy ul. Słomińskiego 19 , 77-130 Lipnica, lub przesłanie ich za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko asystent rodziny”.
Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie www.gopslipnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS w Lipnicy.
Uwaga! Dokumenty aplikacyjne kandydatów i kandydatek wyłonionych w naborze każda z osób składających je może odebrać osobiście po zakończeniu procesu rekrutacji. Dokumenty, które nie zostaną odebrane, po trzech miesiącach po zakończeniu naboru podlegają zniszczeniu. W sprawie odbioru ofert należy się kontaktować z pracownicą prowadzącą sprawy kadr telefonicznie (598217093), osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Informację o zasadach przetwarzania danych osobowych w trybie art.13 ust.1 i 2 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że od dnia 18.08.2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego, pod warunkiem wpisania lub zgłoszenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Kwota dodatku na jedno gospodarstwo domowe to        3 000 zł.

Wnioski są dostępne w siedzibie Ośrodka lub na str wzór wniosku

 

interwencja_kryzysowa.jpg

 

Osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej mogą skorzystać z pomocy w formie indywidualnych konsultacji w GOPS w Lipnicy.

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.
Aby umówić się na indywidualne spotkanie, należy zadzwonić pod numer 59 821 79 95 i uzgodnić termin.

 

W imieniu Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Państwowej Akademii Nauk zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki pt. "Moja społeczność wobec uchodźców".

Informacje znajdują się na str. szczegóły konkursu

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
  2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

w budowie