POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji Gdańskiej

 RPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

W dniu 22.11.2022r. w Punkcie Integracji Społecznej w Prądzonie odbył się Wieczór Andrzejkowy, na który zaproszono zaprzyjaźnioną grupę seniorów z Dretynia. Na sali otoczonej blaskiem świec i przepełnionej magią seniorzy chętnie uczestniczyli w zabawach we wróżby. Na wieczorną zabawę przybyło około 60 osób, które ten wieczór spędziły w atmosferze czarów, wspólnych tańców i śpiewów przy poczęstunku przygotowanym przez uczestników projektu. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że nasi seniorzy potrafią wspaniale się bawić i drzemią w nich niespożyte pokłady energii. Andrzejki upłynęły w miłej atmosferze a pożegnaniom nie było końca.

316482919 693272968756700 8208159733980025766 n316501522 630096555528429 4469247671028193018 n316958765 1183473505899612 6365938907954443030 n1316863310 882567789433182 4802197811779679882 n317249179 519897470116114 8792844400777690828 n316970192 1168090483810139 1427019613897685758 n

POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji GdańskiejRPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

W dniu 25 października 2022r. odbyły się warsztaty rękodzielnicze. Uczestnicy projektu przygotowywali wiązanki na groby z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych. Zdaniem seniorów zajęcia były bardzo udane. Poznali tajniki układania kwiatów w stroikach, sposób tworzenia kompozycji. Spotkanie okazało się też okazją do miłych wspomnień o tych, którzy już odeszli.

312337491 2016408905216191 1773354773834068690 n312299266 819343462649919 1932231054319074162 n312803353 636465137950335 1730734282232646783 n312905421 1545405302587161 7384049721668996028 n312838985 3267569730160088 1159232476936983167 n

 

W dniu 26 września 2022r. odbyły się szkolenia i warsztaty dla uczestników projektu "Senio-RITA". Tematem przewodnim było zagadnienie pasji rozumianej jako pewnego rodzaju siła i energia życiowa. Prowadzący przygotowali ciekawy program spotkania zwracając uwagę na potrzebę realizacji marzeń, na poszukiwanie, czy powrót do wcześniejszych zainteresowań, dla których w dotychczasowym okresie życia zabrakło czasu lub motywacji. Poruszane zagadnienia przyczyniły się do zbudowania pozytywnej atmosfery wspomnień. Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie omawianej tematyki.

312715039 637229674564913 2069840317306169485 n1312741013 1578127975975052 5248265343725911854 n1312784594 490350583003129 3941752781674876647 n

W dniu 17 października 2022r. uczestnicy projektu Senio-RITA” z gminy Lipnica skorzystali z zaproszenia uczestników projektu z gminy Miastko na spotkanie integracyjne do miejscowości Dretyń. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze, nawiązano nowe znajomości. Oprócz wspólnego biesiadowania przy muzyce i śpiewach, korzystając z przepięknej pogody, uczestnicy projektu udali się na wspólny spacer krajoznawczo – edukacyjny po okolicy.

311935084 1559378487840876 2478737482695768699 n311929322 3330832390573952 4930236570695120485 n311493191 1807678716247742 712664857666196284 n312076754 1161453417787334 2847539508057088416 n294164975 492593619431907 9212651621542641145 n312082519 637031691251090 4439626724646011714 n308628738 517448993523865 684421884751750248 n

Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy)  – ruszył nabór wniosków!!!

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 • kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, organ rozpatrujący wniosek może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych.

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.

Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania dodatku dla gospodarstw domowych, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Wnioski można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy oraz tutaj:https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na usługi opiekuńcze. Szczegóły ogłoszenia w załączniku wraz z wymaganymi dokumentami:

ogloszenie o naborze opiekunów na usługi opiekuńcze

Załączniki:

office.pngoswiadczenie-o-stanie-zdrowia2.docx13.51 KB

office.pngoswiadczenie-o-posiadaniu-pelnej-zdolnosci-prawnej1.docx14.27 KB

office.pngklauzula-informacyjna-umowa-zlecenie1.docx15.52 KB

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
 2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

w budowie