POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji Gdańskiej

 RPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych

 

21 marca 2023r. uczestnicy projektu „Senio-RITA” uczestniczyli w warsztatach pielęgnacji skóry dojrzałej. Warsztaty poprowadziły zaproszone Panie kosmetyczki, które przekazały wiedzę o tym, jak można zadbać o siebie w warunkach domowych, używając przy tym naturalnych produktów. W trakcie spotkania wykonano kilka rodzajów peelingów oraz nakładano maseczki. Panie kosmetyczki omówiły zastosowanie różnych zabiegów kosmetycznych oferowanych przez salony. Odpowiedziały również na dodatkowe pytania związane z pielęgnacją skóry.

kosmetyczka334370985 789888955825639 189269990871577490 nkosmetyczka333576495 1410296869704785 341494701956868545 n2

POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji Gdańskiej

RPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych

 

9 marca 2023r. w Punkcie Integracji Społecznej w Prądzonie odbyło się spotkanie z koordynatorką projektu Senio-RITA Panią Patrycją Osińską, która poprowadziła szkolenie dla seniorów, osób niepełnosprawnych i opiekunów. Tematem przewodnim szkolenia była asertywność. Podczas spotkania zaprezentowano również kilka nagrań inscenizujących różne rodzaje zachowań osób w konfliktowych sytuacjach. W wyniku przeprowadzonego szkolenia uczestnicy projektu zdobyli wiedzę na temat skutecznego i bezkonfliktowego sposobu porozumiewania się. Charakter prowadzenia spotkania zachęcał do aktywności w dyskusji oraz do humorystycznych wspomnień związanych z poruszaną tematyką.

zdjęcie09.03.2023

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie informuje o możliwości skorzystania przez osoby z niepełnosprawnościami o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

m.in na:

1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

2. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

3. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

4. likwidacji barier architektonicznych,

5. likwidacji barier w komunikowaniu się,

6. likwidacji barier technicznych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR w Bytowie pod nr telefonu 059 8228068, wew. 20.

porady


Rodziny przeżywające problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz osoby w kryzysie mogą skorzystać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy nie tylko z pomocy pracowników socjalnych prowadzących wśród rodzin pracę socjalną i wnioskujących pomoc finansową, ale także z pomocy w formie mediacji, interwencji kryzysowej i specjalistycznego poradnictwa. Wszystkie osoby zamieszkujące na terenie gminy Lipnica, które przeżywają trudności i wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa w GOPS w Lipnicy.
W jakich sprawach można się zwrócić o pomoc? Świadczymy między innymi pomoc w ramach interwencji kryzysowej. Celem takiej interwencji jest
przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki
temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności
psychospołecznej. Może być to sytuacja związana z traumatycznym przeżyciem, nagłą sytuacją zagrażającą zdrowiu i życiu, doświadczaniem przemocy, przeżywaniem żałoby itp.
W ramach indywidualnych konsultacji można skorzystać z poradnictwa pedagogicznego w celu poradzenia sobie z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz wzmocnienia swoich kompetencji wychowawczych.
GOPS w Lipnicy poszerzył również swoją ofertę
pomocową dla wszystkich mieszkańców gminy w postaci bezpłatnych mediacji. Zadania mediatora polegają na zorganizowaniu i przeprowadzeniu mediacji, które mają na celu skuteczne rozwiązywanie konfliktów i nie dopuszczenie do ich eskalacji. Mediacje mogą dotyczyć spraw rodzinnych (ustalenie sposobu sprawowania opieki nad dziećmi, ustalenie alimentów itp.), sporów sąsiedzkich, spraw dotyczących nieletnich itp. Mediacje prowadzi mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Słupsku.
Żeby skorzystać z pomocy w formie pracy socjalnej (poradnictwo, informacja, rzecznictwo interesów klienta) należy się skontaktować w godzinach pracy Ośrodka z pracownikami socjalnymi telefonicznie pod nr: 59 821 70 93 i 59 821 70 94.
Żeby skorzystać z poradnictwa pedagogicznego, interwencji kryzysowej lub mediacji należy się umówić na spotkanie dzwoniąc pod nr: 59 821 79 95.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?
Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:
• nieodpłatnej pomocy prawnej,
• nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
• nieodpłatnej mediacji,
są darmowe i to niezależnie od tego czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

Gdzie uzyskam pomoc?
Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju.
Punkty znajdują się w każdym powiecie. O tym gdzie jest najbliższy punkt zapytaj:
a) w starostwie powiatowym,
b) w urzędzie gminy,
c) w urzędzie miasta,
lub poszukaj:
d) na stronach internetowych powiatów i gmin (które znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę hasło: urząd gminy, powiatu lub miasta i miejscowość, w której punkcie chcesz się zapisać),
e) na stronie internetowej np.ms.gov.pl.

Kto może skorzystać z darmowej pomocy?
Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika są dla Ciebie zbyt duże, składasz wykonawcy, którego spotkasz w punkcie, pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść takich kosztów. Nie martw się. Nie musisz zabierać ze sobą nic z wyjątkiem dowodu osobistego. Wzór oświadczenia da Ci osoba udzielająca pomocy.

Czy jako przedsiębiorca mogę skorzystać z pomocy?
Tak. Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną czyli prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś żadnych osób. Aby skorzystać z pomocy składasz:
a) pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść tych kosztów, oraz
b) oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, a także
c) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Na czym polegają usługi?
Nieodpłatna pomoc prawna
Prawnik wytłumaczy, jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do sądu, sporządzi potrzebne Ci pisma (np. pozew). Jeśli Twoja sprawa już jest w sądzie, prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie od kosztów, albo o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, które są potrzebne żebyś nie musiał płacić za prawnika w postępowaniu sądowym.
Nieodpłatna porada obywatelska
Doradca obywatelski przyjrzy się Twoim problemom, tak aby dostosować pomoc do Twojej sytuacji. Wytłumaczy Ci też jakie masz:
• prawa - czyli czego możesz się domagać,
• i obowiązki - jakie rzeczy musisz zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić.
Doradca również będzie Cię wspierał w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z Tobą plan działania wyjścia z sytuacji oraz pomoże Ci krok po kroku go wykonać.
Nieodpłatna mediacja
Jeśli masz z kimś konflikt, możesz zapisać się na mediację. W takim przypadku mediator będzie pomagał Wam się pogodzić bez pójścia do sądu. Możesz także poprosić o sporządzenie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, albo wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarłeś wcześniej podczas mediacji.

Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r., trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Od 1 lutego ZUS zaczął przyjmowanie wniosków.

Wnioski o 500+ teraz również w aplikacji mZUS

W tym roku wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS. To łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.

Wnioski można składać również za pośrednictwem narzędzi dostępnych w ubiegłych latach:

· Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

· portalu Emp@tia – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL

· bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.

Kiedy wypłata świadczenia

Termin wypłaty świadczenia jest uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Osobie, która złoży go:

· do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.

· w maju 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

· w czerwcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

· w lipcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,

· w sierpniu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

500+ dla obcokrajowców

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce:

· obywatelom UE/EFTA,

· pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobytu w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku osoby te powinny dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Składanie wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy przez obywateli Ukrainy

Świadczenie 500+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Osoby te powinny złożyć wniosek o świadczenie na formularzu SW-U, specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Zgodnie o obecnie obowiązującym stanem prawnym, wnioski SW-U na okres 2023/2024 obywatele Ukrainy mogą składać do 24 sierpnia 2023 r.

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
  2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

w budowie