DOBRY_START.png

Wnioski o „Dobry Start” wyłącznie drogą elektroniczną i do ZUS

Dnia 15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który wprowadza ważne zmiany w programie „Dobry Start”, czyli tzw. 300 zł dla ucznia. Przyjęty projekt rozporządzenia zmienia zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022. Wnioski będzie można składać tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rodzice, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie „Dobry Start” poprzez bankowość elektroniczną, PUE ZUS oraz system Emp@tia nie odczują żadnej zmiany, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Program „Dobry Start”. Na czym polega?

Dobry Start” to świadczenie dla rodziców i opiekunów uczących się dzieci oraz pełnoletnich uczniów do 20. roku życia, którzy nie są na utrzymaniu rodziców. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia 24. roku życia. Środki nie przysługują studentom. W ramach programu „Dobry Start” rząd rokrocznie jednorazowo wypłaca bez względu na dochód 300 zł na każde dziecko, które rozpoczyna nowy rok szkolny.

Jak składać wniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:

 • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia

 • przez bankowość elektroniczną

 • przez portal PUE ZUS

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek do 30 listopada.

Dla osób z Pomorza, które doświadczają kryzysu, choroby psychicznej, dla ich rodzin i bliskich dyżurujemy pod specjalnym telefonem przy Stowarzyszeniu "Na Drodze Ekspresji".

Konsultanci/konsultantki  “W sam Punkt”  pozostają do Waszej dyspozycji przez 5 dni w tygodniu pod numerem telefonu: +48 572 685 422

Możesz nas usłyszeć w poniższe  dni i godziny:

Poniedziałek: 17-19

Wtorek: 17- 19

Środa :10-13

Czwartek 10-13

Piątek 17-19

Celem działalności “W sam Punkt” jest udzielanie informacji i dopasowanie adekwatnej oferty wsparcia do problemów i potrzeb osób i rodzin w tematyce zdrowia psychicznego. Proponowana przez nas oferta pomocy jest bezpłatna.

Porady i informacje telefoniczne prowadzone są przez „asystentów zdrowienia”, czyli osoby z doświadczeniem choroby i psychologów, a sam punkt jest częścią większego projektu o nazwie “„50 decybeli - edukacja i samopomoc w zakresie zdrowia psychicznego” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

https://ezop.edu.pl

Powiat Bytowski przystąpił do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2021" w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności / osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji / dietetyki.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie pod numerem  telefonu 59 822 80 68 wew.31 lub 20.

Regulamin naboru i uczestnictwa oraz karty zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej www.pcprbytow.pl, w zakładce "Osoby niepełnosprane" - Program "Opieka wytchnieniowa  - 2021."

POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji Gdańskiej

RPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA- Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.

Oś priorytetowa: 6. Integracja,

Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,

Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

Gmina Lipnica wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnicy realizuje projekt partnerski „Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim”, współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Okres realizacji projektu – od 01.12.2020r. do 30.06.2023r.

Zakres działań projektu obejmować będzie aktywizację środowiska lokalnego poprzez tworzenie społecznych form samopomocy, poprzedzony niezbędnymi szkoleniami z zakresu opieki i wzbogacony o możliwość wymiany doświadczeń opiekunów osób zależnych.

 

Celem projektu jest umożliwienie dostępu wyżej wymienionym osobom do wysokiej jakości dopasowanych i zindywidualizowanych usług społecznych.

Dzięki realizacji zaplanowanych działań powstanie Lokalny System Usług Społecznych Senio-RITA, w ramach którego uczestnicy projektu, w zależności od indywidualnych potrzeb, będą mogli skorzystać z następujących rodzajów wsparcia:

 • usługi opiekuńcze i asystenckie - wprowadzona zostanie nowa forma pomocy w postaci usług sąsiedzkich i asystenckich świadczonych przez osoby nie spokrewnione z osobą zależną.
 • teleopiekę domową - każda z najbardziej potrzebujących osób otrzyma telefon komórkowy i opaskę SOS umożliwiające szybki kontakt w sytuacji kryzysowej.
 • rehabilitację domową - rehabilitant oceni potrzeby fizjoterapeutyczne osoby oraz przygotuje program ćwiczeń z elementami kinezyterapii oraz masażu profilaktycznego.
 • wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego - przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie powstanie nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, z której uczestnicy projektu będą mogli korzystać według indywidualnych  potrzeb, zgodnie z ustalonym harmonogramem dostępności sprzętu.
 • zajęcia profilaktyczno – ruchowe - obejmują wszelkiego rodzaju aktywne formy spędzania czasu wolnego np. gimnastyka, taniec, nordic walking, śpiew, robótki ręczne, promowanie zdrowego stylu życia, wspólne czytanie książek, pogadanki zdrowotne, spotkania ze specjalistami ważnych dziedzin życia.
 • szkolenia, warsztaty;
  1. dla osób zależnych w zakresie podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych w radzeniu sobie z trudnościami dnia codziennego;
  2. dla opiekunów w zakresie pielęgnacji i opieki nad osobą zależną jak też zapoznania się z metodami eliminacji stresu;
 • mobilne poradnictwo psychologiczne - przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie powstanie punkt informacji i poradnictwa dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Porady psychologiczne będą udzielane podczas bezpośrednich spotkań, telefonicznie lub podczas wizyt domowych.
 • spotkania i wyjazdy integracyjne - będą organizowane wyjazdy, spotkania i pikniki dla uczestników projektu i ich opiekunów, promujące zdrowy styl życia, profilaktykę zdrowia i aktywność ruchową. Powstanie koło wolontariatu. Planowane są wyjazdy do kina, teatru, muzeum itp.

 

Powyższe działania będą realizowane  na terenie gminy Lipnica od lipca 2021r. Spotkania stacjonarne będą się odbywać na sali wielskiej w Prądzonie.

Organizacją i koordynacją działań na terenie gminy będą zajmowali się specjaliści usług społecznych pracujący w Lokalnym Punkcie Usług Społecznych w Lipnicy, powstałym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Lokalnym Punktem Usług Społecznych przy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnicy w godzinach od 8.00 do 10.00 w dni powszednie tel. 730 800 595, 59 821 70 93.

Druki do pobrania:

doc.pngFormularz_zgłoszeniowy_-_OZ4_seniorita.doc222.00 KB

doc.pngOświadczenie_POPŻ_-_OZ3_seniorita.doc146.50 KB

doc.pngOświadczenie_spełnienie_kryteriów_-_OZ2_seniorita.doc154.00 KB

office.pngRegulamin_rekrutacji_-_opiekun_faktyczny.docx123.39 KB

office.pngRegulamin_rekrutacji_-_osoby_zależne.docx123.05 KB

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zatrudni na zastępstwo na okres ok. 10 miesięcy głównego księgowego!!!

Zapraszamy do składania ofert każde osoby spełniające wymogi dla głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych.

Chętnie zatrudnimy również emerytowane księgowe, które chciałyby podjąć się dodatkowych obowiązków.

W sprawie szczegółów dotyczących zatrudnienia prosimy kontaktować się z Kierownikiem GOPS pod numerem tel. 59 82 17 995.

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
 2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.