Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy)  – ruszył nabór wniosków!!!

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 • kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, organ rozpatrujący wniosek może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych.

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.

Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania dodatku dla gospodarstw domowych, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Wnioski można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy oraz tutaj:https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na usługi opiekuńcze. Szczegóły ogłoszenia w załączniku wraz z wymaganymi dokumentami:

ogloszenie o naborze opiekunów na usługi opiekuńcze

Załączniki:

office.pngoswiadczenie-o-stanie-zdrowia2.docx13.51 KB

office.pngoswiadczenie-o-posiadaniu-pelnej-zdolnosci-prawnej1.docx14.27 KB

office.pngklauzula-informacyjna-umowa-zlecenie1.docx15.52 KB

 POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji GdańskiejRPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

W dniu 28 sierpnia 2022r., w ostatnią niedzielę wakacji przy sali wiejskiej w Prądzonie odbył się piknik rodzinny w ramach działań projektu "SenioRITA" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i oobok mieszkańców sołectwa Prądzona pojawili się goście z sąsiednich sołectw. Mimo wcześniejszych obaw, dopisała również pogoda. Biesiadowaniu na wolnym powietrzu towarzyszyły wspólne śpiewy kaszubskie przy akompaniamencie muzycznym na żywo. Była też okazja posłuchać gadek kaszubskich. Każdy mógł skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez uczestników projektu w postaci ciast, sałatek oraz swojskiego chleba ze smalcem. Dzieci jak i dorośli chętnie brali udział w licznych konkursach z nagrodami. Pozytywna atmosfera sprzyjała dobrej zabawie, która przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych i zakończyła się tańcami. Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy OSP Lipnica i Prądzona.

302118087 779873123210308 8784885666131142495 n301788319 472313548090341 4264822115644265598 n301947078 797585851443067 2582069446662274158 n20220828 18033020220828 17591320220828 16224220220828 155659301933833 399881182271277 4250023244945175948 n

20220828 15572020220828 16011220220828 163830

 POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji GdańskiejRPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

W dniu 09.08.2022r. w Punkcie Integracji Społecznej w Prądzonie odbyła się pogadanka zdrowotna z Panią Natalią Woronkowicz - podologiem z Bytowa. Uczestnicy projektu Senio-RITA jak też pozostałe zgromadzone osoby usłyszały o najczęstszych dolegliwościach związanych z nieprawidłowościami w obrębie stopy. Otrzymali też wskazówki, jak zapobiegać ich powstawaniu czy pogłębianiu się. Podczas wykładu każdy z uczestników miał możliwość zadawania pytań, na które Pani podolog udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Ponadto na zakończenie spotkania przeprowadziła kilka profesjonalnych badań podoskopem. 

300089296 372539108407787 4852870234178469411 n

 

300221800 767363427919352 5933139324824867479 n300768395 568937115013145 5799717786753004 n

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy
ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub
b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608), lub
c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; (jeśli dotyczy)

3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

Wymagania dodatkowe:
1. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
2. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
3. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
5. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
6. umiejętność współpracy w zespole,
7. odporność na sytuacje stresowe,
8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
9. prawo jazdy kat. ,,B’’ i posiadanie własnego środka transportu
Zakres wykonywanych zadań:
Do głównych obowiązków asystenta rodziny należeć będzie:
1. wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny, zgodnie z art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2. systematyczna, indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań,
3. współpraca z instytucjami takimi jak szkoły, przedszkola, sądy, urząd pracy, urząd gminy, itp.,
4. wspieranie w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych,
5. uczenie oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
6. merytorycznie wspieranie w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
7. pomaganie w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspieranie jej aktywności społecznej,
8. motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny,
9. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
10. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
11. współpraca z pracownikiem socjalnym dotycząca rodziny
12. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny pracownikowi socjalnemu pracującemu z rodziną,
13. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
14. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
15. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
16. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390 ze zm.).

Informacja o warunkach pracy: praca w wymiarze pół etatu lub równoważnym, na podstawie umowy cywilno-prawnej

Ponadto, asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu, wskazanym przez rodzinę. Może także towarzyszyć rodzinie poza miejscem jej zamieszkania. Praca asystenta rodziny będzie wykonywania w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Pracy asystenta rodziny nie wolno łączyć z pracą pracownika socjalnego w gminie zamieszkania rodziny oraz z prowadzeniem postępowań w zakresie świadczeń realizowanych przez gminę.
Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie*,
4. kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych*
5. certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy*),
6. kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny
8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
11. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
*Oryginały dokumentów do wglądu
Zgodnie z art. 22 1a Kodeksu Pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320 ze zm.) jeżeli w załączonych dokumentach kandydat zamieści więcej danych osobowych niż określone w kwestionariuszu osobowym to jest zobowiązany do umieszczenia klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procesu rekrutacji.” oraz własnoręcznego podpisu. Brak w/w klauzuli będzie jednoznaczny z brakiem możliwości przetwarzania tych danych.
Metody, które będą zastosowane podczas naboru:
- weryfikacja formalna ofert
- rozmowa kwalifikacyjna
Kandydatki i kandydaci zakwalifikowani, zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru. W miesiącu upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w jednostce był wyższy niż 6%. Do udziału w naborze zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz zapoznały się z informacją dotyczącą oferowanych warunków pracy. W tym przypadku proszę o wskazanie szczególnych potrzeb przez kandydata lub kandydatkę (jeśli takie występują z uwagi na niepełnosprawności), które umożliwiają przeprowadzenie procedury rekrutacyjnej, jak np. prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej w miejscu dostępnym i w sposób dostępny dla kandydata lub kandydatki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.
Osoby zainteresowane udziałem w naborze prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 16.09.2022 r. – osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy przy ul. Słomińskiego 19 , 77-130 Lipnica, lub przesłanie ich za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko asystent rodziny”.
Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie www.gopslipnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS w Lipnicy.
Uwaga! Dokumenty aplikacyjne kandydatów i kandydatek wyłonionych w naborze każda z osób składających je może odebrać osobiście po zakończeniu procesu rekrutacji. Dokumenty, które nie zostaną odebrane, po trzech miesiącach po zakończeniu naboru podlegają zniszczeniu. W sprawie odbioru ofert należy się kontaktować z pracownicą prowadzącą sprawy kadr telefonicznie (598217093), osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Informację o zasadach przetwarzania danych osobowych w trybie art.13 ust.1 i 2 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że od dnia 18.08.2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego, pod warunkiem wpisania lub zgłoszenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Kwota dodatku na jedno gospodarstwo domowe to        3 000 zł.

Wnioski są dostępne w siedzibie Ośrodka lub na str wzór wniosku

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
 2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.