POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji GdańskiejRPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych

 

W dniach  16 i 23 marca 2023r. w Punkcie Integracji Społecznej w Prądzonie odbyły się szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które zostały przeprowadzone przez strażaków OSP w Lipnicy oraz ratownika medycznego.

Na początek goście przygotowali profesjonalny pokaz ratownictwa medycznego. Podczas szkoleń uczestnicy projektu zostali zapoznani z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej - oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceną poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy, podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja) i niedopuszczeniu do powstania dalszych powikłań do czasu przybycia karetki pogotowia ratunkowego. Ponadto dowiedzieli się jak postępować w przypadku oparzeń, porażeń, skaleczeń, zasłabnięć i złamań.

334784700 780250326418132 8470950055640692725 n336927810 751241779948575 241990225146024892 n333442045 207477115222346 7339212980710426366 n333917239 568463395247073 5246108460634900068 n333952145 214840521218906 4600448955010623854 n336990381 3022094788098144 1557638325987614750 n

W dniu 07.04.2023 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy będzie czynny do godziny 13.00.

POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji Gdańskiej

 RPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych

 

21 marca 2023r. uczestnicy projektu „Senio-RITA” uczestniczyli w warsztatach pielęgnacji skóry dojrzałej. Warsztaty poprowadziły zaproszone Panie kosmetyczki, które przekazały wiedzę o tym, jak można zadbać o siebie w warunkach domowych, używając przy tym naturalnych produktów. W trakcie spotkania wykonano kilka rodzajów peelingów oraz nakładano maseczki. Panie kosmetyczki omówiły zastosowanie różnych zabiegów kosmetycznych oferowanych przez salony. Odpowiedziały również na dodatkowe pytania związane z pielęgnacją skóry.

kosmetyczka334370985 789888955825639 189269990871577490 nkosmetyczka333576495 1410296869704785 341494701956868545 n2

POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji Gdańskiej

RPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych

 

9 marca 2023r. w Punkcie Integracji Społecznej w Prądzonie odbyło się spotkanie z koordynatorką projektu Senio-RITA Panią Patrycją Osińską, która poprowadziła szkolenie dla seniorów, osób niepełnosprawnych i opiekunów. Tematem przewodnim szkolenia była asertywność. Podczas spotkania zaprezentowano również kilka nagrań inscenizujących różne rodzaje zachowań osób w konfliktowych sytuacjach. W wyniku przeprowadzonego szkolenia uczestnicy projektu zdobyli wiedzę na temat skutecznego i bezkonfliktowego sposobu porozumiewania się. Charakter prowadzenia spotkania zachęcał do aktywności w dyskusji oraz do humorystycznych wspomnień związanych z poruszaną tematyką.

zdjęcie09.03.2023

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie informuje o możliwości skorzystania przez osoby z niepełnosprawnościami o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

m.in na:

1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

2. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

3. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

4. likwidacji barier architektonicznych,

5. likwidacji barier w komunikowaniu się,

6. likwidacji barier technicznych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR w Bytowie pod nr telefonu 059 8228068, wew. 20.

porady


Rodziny przeżywające problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz osoby w kryzysie mogą skorzystać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy nie tylko z pomocy pracowników socjalnych prowadzących wśród rodzin pracę socjalną i wnioskujących pomoc finansową, ale także z pomocy w formie mediacji, interwencji kryzysowej i specjalistycznego poradnictwa. Wszystkie osoby zamieszkujące na terenie gminy Lipnica, które przeżywają trudności i wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa w GOPS w Lipnicy.
W jakich sprawach można się zwrócić o pomoc? Świadczymy między innymi pomoc w ramach interwencji kryzysowej. Celem takiej interwencji jest
przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki
temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności
psychospołecznej. Może być to sytuacja związana z traumatycznym przeżyciem, nagłą sytuacją zagrażającą zdrowiu i życiu, doświadczaniem przemocy, przeżywaniem żałoby itp.
W ramach indywidualnych konsultacji można skorzystać z poradnictwa pedagogicznego w celu poradzenia sobie z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz wzmocnienia swoich kompetencji wychowawczych.
GOPS w Lipnicy poszerzył również swoją ofertę
pomocową dla wszystkich mieszkańców gminy w postaci bezpłatnych mediacji. Zadania mediatora polegają na zorganizowaniu i przeprowadzeniu mediacji, które mają na celu skuteczne rozwiązywanie konfliktów i nie dopuszczenie do ich eskalacji. Mediacje mogą dotyczyć spraw rodzinnych (ustalenie sposobu sprawowania opieki nad dziećmi, ustalenie alimentów itp.), sporów sąsiedzkich, spraw dotyczących nieletnich itp. Mediacje prowadzi mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Słupsku.
Żeby skorzystać z pomocy w formie pracy socjalnej (poradnictwo, informacja, rzecznictwo interesów klienta) należy się skontaktować w godzinach pracy Ośrodka z pracownikami socjalnymi telefonicznie pod nr: 59 821 70 93 i 59 821 70 94.
Żeby skorzystać z poradnictwa pedagogicznego, interwencji kryzysowej lub mediacji należy się umówić na spotkanie dzwoniąc pod nr: 59 821 79 95.

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
  2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

w budowie