Rodzina trzymające się za ręce

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Zapraszamy do współpracy osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodzin wspierających.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy

w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.)

 

zachęca rodziny do współpracy z pracownikiem socjalnym we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Rodzina wspierająca, przy współpracy pracownika socjalnego pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  1. opiece i wychowywaniu dziecka,

  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego,

  3. kształtowaniu i wypełnianiu ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywana jest umowa, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

 

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

  1. Istnieje problem alkoholowy

  2. Nie ma stałego źródła utrzymania

  3. Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi

  4. Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską

  5. Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji

  6. Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

  7. Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej, mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy, ul. Józefa Słomińskiego 19.