mrpips

Gmina Lipnica w 2024 roku przystąpiła do programu „ Korpus Wsparcia Seniorów”, skierowanego do seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia i składa się z dwóch modułów:

Moduł I
-  organizacja i koordynacja usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich.

Moduł II
-  dofinansowanie zakupu usługi wsparcia w postaci opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Realizatorem programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” 2024r jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy.

Program jest finansowany w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Gmina przystępując do realizacji programu przyjęła uchwałą program osłonowy.

Wojewoda przyznał Gminie Lipnica środki na realizację programu w wysokości 34 253,00 zł

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 ma na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „ opasek bezpieczeństwa”.

plakat_Plakat_budzet__panstwa__420x297.png