W dniu 30 kwietnia 2020r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.956) wprowadzając w życie przepisy antyprzemocowe, dzięki którym sprawcy przemocy domowej będą natychmiast izolowani od swych ofiar.

Konsekwencje dla sprawcy przemocy domowej

Nowe regulacje przewidują, że uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu opuszczenia mieszkania w sprawach związanych z przemocą domową zostały przyznane policji i żandarmerii wojskowej. Tym samym służbom nadano uprawnienia do wydania natychmiastowego nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania.

Nakaz ten może być egzekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu – bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzić.

Wobec sprawcy przemocy policjant może również wydać zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Policja jest też zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do tych sankcji. Jeśli złamie zakaz, policja ma prawo zastosować środki przymusu, by wyegzekwować nałożone zobowiązanie. Poza tym sprawca przemocy nie stosując się do zakazu naraża się na zastosowanie aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Te same zasady dotyczą egzekwowania nakazu opuszczenia mieszkania.

Dodatkowo w określonych przez ustawę sprawach pisma procesowe mogą być doręczane nie tylko drogą poczty tradycyjnej, ale również za pośrednictwem policji.

Nakaz opuszczenia mieszkania obowiązuje przez 14 dni, ale na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres. W pewnych przypadkach sąd będzie miał trzy dni na rozpatrzenie wniosku ofiary przemocy, natomiast całą sprawę będzie musiał rozpoznać w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Osoby domagające się zastosowania takich środków wobec sprawcy przemocy będą zwolnione z kosztów sądowych.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000956/O/D20200956.pdf - treść ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.956)

W związku z prośbą Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara udostępniamy poradnik „Osobisty plan awaryjny” przygotowany we współpracy z ekspertkami z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ .Publikacja zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe, które pomogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Poradnik jest do pobrania na stronie internetowej BRPO https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, iż powstało nowe narzędzie w postaci bezpłatnej aplikacji mobilnaj "Twój Parasol", która w praktyczny sposób umożliwia uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Aplikacja umożliwia między innymi dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także szybkie wybranie telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Aplikacja dostępna https://twojparasol.com/

 

Szanowni Państwo,

misją Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest pomoc krzywdzonym dzieciom. Zwłaszcza teraz, w tej tak trudnej dla wszystkich sytuacji, dzieci potrzebują naszego wsparcia. Chciałam zapewnić, że cały zespół FDDS robi wszystko, by było ono dla nich cały czas dostępne. Żaden z naszych podopiecznych nie został bez oferty pomocy. Nasze placówki pracują zdalnie, zapewniając podopiecznym stały kontakt z psychologami i terapeutami poprzez konsultacje online.
 
Od 1 marca, 7 dni w tygodniu, całodobowo działa nasz ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - konsultanci wspierają, wyjaśniają i pomagają dzieciom i młodzieży w ich codziennych problemach.
 
Dla dorosłych, niepokojących się o dziecko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00, dostępna jest nasza linia 800 100 100 (więcej informacji >>TUTAJ).
 
Dodatkowo dla rodziców zainteresowanych wskazówkami jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem polecam nasz ostatni wpis >>TUTAJ.
 
Dziękujemy za Państwa zaufanie i wsparcie. To dzięki niemu możemy dawać dzieciom siłę. Teraz, w tym wyjątkowo trudnym czasie, jest to ogromnie potrzebne.
 
Pozdrawiam serdecznie,
Izabela Małyska

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy obowiązek realizacji określonych zadań.  Zgodnie z art.6 ust.1 ww ustawy, do zadań własnych gminy w tym zakresie należą:

 1. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
 3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
 4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Gmina Lipnica podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym powołanym przez Wójta Gminy Lipnica.

Aktualny skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnicy:

 1. EWA SENIUŚ – OLIK: PRZEWODNICZĄCA (przedstawiciel pomocy społecznej)
 2. JOLANTA WRYCZA – SKONECZNA: CZŁONEK (przedstawiciel oświaty)
 3. SYLWIA SOŁTYNIAK : CZŁONEK (przedstawiciel gminnej komisji alkoholowej)
 4. STEFAN RUDNIK: CZŁONEK (przedstawiciel oświaty)
 5. MARCIN CZARNOWSKI: CZŁONEK (przedstawiciel Policji)
 6. KRZYSZTOF PELC: CZŁONEK (kurator sądowy)

            Przemoc w rodzinie, zwana inaczej przemocą domową – określona jest jako „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1 („małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” a także inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca”), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

Przemoc w rodzinie często definiuje się także jako podjęcie lub zaniechanie określonych działań względem innego członka rodziny, z wykorzystaniem przewagi sił sprawcy nad ofiarą lub ofiarami, w celu wyrządzenia krzywdy, spowodowania szkody lub cierpienia. Działania takie (lub zaniechanie działania) godzi w prawa i dobra osobiste osób uwikłanych w przemoc, najczęściej  w ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Specjaliści zajmujący się problematyką przemocy wskazują na kilka aspektów charakterystycznych dla  jej występowania:

 • Przemoc jest intencjonalna.
  Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka lub zaniechaniem jego działania. Ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 • Siły są nierównomierne.
  Występuje tzw. „asymetria relacji”. Osoba stosująca przemoc ma przewagę nad ofiarą.
 • Naruszone zostają prawa i dobra osobiste.
  Przemoc polega na naruszeniu przez osobę sprawcy podstawowych praw ofiary (np. prawo do godności, szacunku, nietykalności fizycznej itp.).
 • Powoduje cierpienie i ból.
  Sprawca naraża zdrowie fizyczne i psychiczne, a często także i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że zdolność do samoobrony ofiary, a także jej wiara w możliwość przerwania przemocy znacznie maleje.

Ofiara przemocy w rodzinie to osoby dotknięte przemocą domową, niezależnie od płci, wieku, stanu zdrowia (w tym psychicznego) oraz sprawności intelektualnej. Ofiarami przemocy są również małoletnie dzieci, które – nie będąc bezpośrednio poszkodowanymi – doznają głębokich urazów jako świadkowie.

W Kodeksie karnym funkcjonuje natomiast pojęcie „pokrzywdzonego”: pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo”.

Sprawcą przemocy w  rodzinie jest osoba dokonująca aktu/aktów przemocy, niezależnie od jej formy, czasu trwania i powodów, dla których stosuje takie zachowania nawet, jeśli nie zostało wobec niej wniesione oskarżenie.

Świadkiem przemocy jest osoba, która bezpośrednio lub pośrednio uczestniczy w sytuacji przemocy (widzi, słyszy, wie lub podejrzewa, że w rodzinie dochodzi do aktów przemocy). Dzięki swoim działaniom (ujawnienie) może przyczynić się do przerwania przemocy.

Niebieska Karta

Niebieska Karta jest formularzem opisującym sytuacje, w których dochodzi do przemocy w rodzinie, a także działania podejmowane na rzecz osoby poszkodowanej.

Niebieska Karta może być wypełniona przez:

 • funkcjonariusza policji,
 • pracownika socjalnego,
 • lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny,
 • pedagoga, psychologa, wychowawcę,
 • członka komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Po wypełnieniu Niebieska Karta jest przekazywana do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Siedziba Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy
u. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica
numer kontaktowy: 59 821 70 94

Przydatne linki, w tym do bazy teleadresowej jednostek z terenu województwa pomorskiego działających na rzecz osób dotkniętych przemocą: