porady


Rodziny przeżywające problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz osoby w kryzysie mogą skorzystać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy nie tylko z pomocy pracowników socjalnych prowadzących wśród rodzin pracę socjalną i wnioskujących pomoc finansową, ale także z pomocy w formie mediacji, interwencji kryzysowej i specjalistycznego poradnictwa. Wszystkie osoby zamieszkujące na terenie gminy Lipnica, które przeżywają trudności i wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa w GOPS w Lipnicy.
W jakich sprawach można się zwrócić o pomoc? Świadczymy między innymi pomoc w ramach interwencji kryzysowej. Celem takiej interwencji jest
przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki
temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności
psychospołecznej. Może być to sytuacja związana z traumatycznym przeżyciem, nagłą sytuacją zagrażającą zdrowiu i życiu, doświadczaniem przemocy, przeżywaniem żałoby itp.
W ramach indywidualnych konsultacji można skorzystać z poradnictwa pedagogicznego w celu poradzenia sobie z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz wzmocnienia swoich kompetencji wychowawczych.
GOPS w Lipnicy poszerzył również swoją ofertę
pomocową dla wszystkich mieszkańców gminy w postaci bezpłatnych mediacji. Zadania mediatora polegają na zorganizowaniu i przeprowadzeniu mediacji, które mają na celu skuteczne rozwiązywanie konfliktów i nie dopuszczenie do ich eskalacji. Mediacje mogą dotyczyć spraw rodzinnych (ustalenie sposobu sprawowania opieki nad dziećmi, ustalenie alimentów itp.), sporów sąsiedzkich, spraw dotyczących nieletnich itp. Mediacje prowadzi mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Słupsku.
Żeby skorzystać z pomocy w formie pracy socjalnej (poradnictwo, informacja, rzecznictwo interesów klienta) należy się skontaktować w godzinach pracy Ośrodka z pracownikami socjalnymi telefonicznie pod nr: 59 821 70 93 i 59 821 70 94.
Żeby skorzystać z poradnictwa pedagogicznego, interwencji kryzysowej lub mediacji należy się umówić na spotkanie dzwoniąc pod nr: 59 821 79 95.