W związku z prośbą Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara udostępniamy poradnik „Osobisty plan awaryjny” przygotowany we współpracy z ekspertkami z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ .Publikacja zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe, które pomogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Poradnik jest do pobrania na stronie internetowej BRPO https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, iż powstało nowe narzędzie w postaci bezpłatnej aplikacji mobilnaj "Twój Parasol", która w praktyczny sposób umożliwia uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Aplikacja umożliwia między innymi dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także szybkie wybranie telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Aplikacja dostępna https://twojparasol.com/

 

Szanowni Państwo,

misją Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest pomoc krzywdzonym dzieciom. Zwłaszcza teraz, w tej tak trudnej dla wszystkich sytuacji, dzieci potrzebują naszego wsparcia. Chciałam zapewnić, że cały zespół FDDS robi wszystko, by było ono dla nich cały czas dostępne. Żaden z naszych podopiecznych nie został bez oferty pomocy. Nasze placówki pracują zdalnie, zapewniając podopiecznym stały kontakt z psychologami i terapeutami poprzez konsultacje online.
 
Od 1 marca, 7 dni w tygodniu, całodobowo działa nasz ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - konsultanci wspierają, wyjaśniają i pomagają dzieciom i młodzieży w ich codziennych problemach.
 
Dla dorosłych, niepokojących się o dziecko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00, dostępna jest nasza linia 800 100 100 (więcej informacji >>TUTAJ).
 
Dodatkowo dla rodziców zainteresowanych wskazówkami jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem polecam nasz ostatni wpis >>TUTAJ.
 
Dziękujemy za Państwa zaufanie i wsparcie. To dzięki niemu możemy dawać dzieciom siłę. Teraz, w tym wyjątkowo trudnym czasie, jest to ogromnie potrzebne.
 
Pozdrawiam serdecznie,
Izabela Małyska

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy obowiązek realizacji określonych zadań.  Zgodnie z art.6 ust.1 ww ustawy, do zadań własnych gminy w tym zakresie należą:

 1. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
 3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
 4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Gmina Lipnica podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym powołanym przez Wójta Gminy Lipnica.

Aktualny skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnicy:

 1. EWA SENIUŚ – OLIK: PRZEWODNICZĄCA (przedstawiciel pomocy społecznej)
 2. JOLANTA WRYCZA – SKONECZNA: CZŁONEK (przedstawiciel oświaty)
 3. SYLWIA SOŁTYNIAK : CZŁONEK (przedstawiciel gminnej komisji alkoholowej)
 4. SŁAWOMIRA ORŁOWSKA – WICZK: CZŁONEK (przedstawiciel ochrony zdrowia)
 5. STEFAN RUDNIK: CZŁONEK (przedstawiciel oświaty)
 6. MARCIN CZARNOWSKI: CZŁONEK (przedstawiciel Policji)
 7. KRZYSZTOF PELC: CZŁONEK (kurator sądowy)

            Przemoc w rodzinie, zwana inaczej przemocą domową – określona jest jako „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1 (red.„małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” a także inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca”), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

Przemoc w rodzinie często definiuje się także jako podjęcie lub zaniechanie określonych działań względem innego członka rodziny, z wykorzystaniem przewagi sił sprawcy nad ofiarą lub ofiarami,        w celu wyrządzenia krzywdy, spowodowania szkody lub cierpienia. Działania takie (lub zaniechanie działania) godzi w prawa i dobra osobiste osób uwikłanych w przemoc, najczęściej  w ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Specjaliści zajmujący się problematyką przemocy wskazują na kilka aspektów charakterystycznych dla  jej występowania:

 • Przemoc jest intencjonalna.
  Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka lub zaniechaniem jego działania. Ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 • Siły są nierównomierne.
  Występuje tzw. „asymetria relacji”. Osoba stosująca przemoc ma przewagę nad ofiarą.
 • Naruszone zostają prawa i dobra osobiste.
  Przemoc polega na naruszeniu przez osobę sprawcy podstawowych praw ofiary (np. prawo do godności, szacunku, nietykalności fizycznej itp.).
 • Powoduje cierpienie i ból.
  Sprawca naraża zdrowie fizyczne i psychiczne, a często także i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że zdolność do samoobrony ofiary, a także jej wiara w możliwość przerwania przemocy znacznie maleje.

Ofiara przemocy w rodzinie to osoby dotknięte przemocą domową, niezależnie od płci, wieku, stanu zdrowia (w tym psychicznego) oraz sprawności intelektualnej. Ofiarami przemocy są również małoletnie dzieci, które – nie będąc bezpośrednio poszkodowanymi – doznają głębokich urazów jako świadkowie.

W Kodeksie karnym funkcjonuje natomiast pojęcie „pokrzywdzonego”: pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo”.

Sprawcą przemocy w  rodzinie jest osoba dokonująca aktu/aktów przemocy, niezależnie od jej formy, czasu trwania i powodów, dla których stosuje takie zachowania nawet, jeśli nie zostało wobec niej wniesione do oskarżenia.

Świadkiem przemocy jest osoba, która bezpośrednio lub pośrednio uczestniczy w sytuacji przemocy (widzi, słyszy, wie lub podejrzewa, że w rodzinie dochodzi do aktów przemocy). Dzięki swoim działaniom (ujawnienie) może przyczynić się do przerwania przemocy.

Niebieska Karta

Niebieska Karta jest formularzem opisującym sytuacje, w których dochodzi do przemocy w rodzinie, a także działania podejmowane na rzecz osoby poszkodowanej.

Niebieska Karta może być wypełniona przez:

 • funkcjonariusza policji,
 • pracownika socjalnego,
 • lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny,
 • pedagoga, wychowawcę,
 • członka komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Po wypełnieniu Niebieska Karta jest przekazywana do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w

Siedziba Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy
u. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica
numer kontaktowy: 59 821 70 94

Przydatne linki, w tym do bazy teleadresowej jednostek z terenu województwa pomorskiego działających na rzecz osób dotkniętych przemocą: