Aktualności

"Dobry start" - wypłaty jednorazowego świadczenia dla uczniów w wysokości 300 zł.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy
ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica

Wydawanie wniosków od lipca 2018 r.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później
niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia
nie później niż do 30 września.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

 

Obowiązek stosowania przepisów RODO

alt

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizacje Partnerskie:

  • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30

  • Bank Żywności w Chojnicach z siedzibą w Chojnicach przy ul. Świętopełka 10

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 77-130 Lipnica, ul. Józefa Słomińskiego 19

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących
przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy żywnościowej obejmujące:

  1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na:
    płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne,
    osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
  2. dochód osoby i rodziny;
  3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej. alt

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

 

Obowiązek stosowania przepisów RODO

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych:

1 Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy, ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica.

2. Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, (od 25 maja 2018 Inspektorem Ochrony Danych) jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

II.W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarzane dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1.osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3.przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4.przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

6.przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

III. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem’’

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

- ustalenie uprawnień i wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

- ustalenie uprawnień i wypłaty dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne

- objęcie ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych

- prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- prowadzenie postępowania wobec osób uzależnionych od alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 21 ust. 2)

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- wydanie Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

V. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

3. prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;

6. prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

VI. Dane osobowe mogą być przekazywane:

a. - upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek

b - dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

c. - podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;

VII. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

VIII. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. do organu będącego jego prawnym następcą.

 

Termin wydawania żywności

alt

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje,
że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym
do otrzymania pomocy żywnościowejw ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
realizowanego w Podprogramie 2017 nastąpi w dniu 30.05.2018r.
w godzinach od 9.00 do 14.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.

 

Termin wydawania żywności

alt

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje,
że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do
otrzymania pomocy żywnościowej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
realizowanego w Podprogramie 2017 nastąpi
w dniu 27.04.2018r. w godzinach od 9.00 do 14.00
w Domu Strażaka w Lipnicy.

 

Termin wydawania żywności

alt

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności
osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego
w Podprogramie 2017 nastąpi w dniach 23.04.2018r. i 24.04.2018r.
w godzinach od 9.00 do 14.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.

 

Działania towarzyszące

alt

UWAGA

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w Ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy

Zaprasza osoby uczestniczące w Podprogramie 2017 na spotkanie w ramach działań
towarzyszących temat: chorób cywilizacyjnych, wynikającychz nieprawidłowego
żywienia,

które odbędzie się dnia 26.03.2018 r. w godz. od 9.00 do 10.00 w Domu Strażaka
przy ulicy Strażackiej 5.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem
tel. 598217093 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy.

 

Termin wydawania żywności.

alt

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom
zakwalfikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach
Programu OperacyjnegoPomoc Żywnościowa 2014-2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w
Podprogramie 2017nastąpi w dniach 26.03.2018r. i 27.03.2018r.
w godzinach od 10.00 do 14.30 w Domu Strażaka w Lipnicy.

 

Termin wydawania żywności.

POPZ-logotypy

U W A G A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017 nastąpi w dniu 23.02.2018 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.

 

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia opiekunki

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy poszukuje osoby chętnej do pracy w charakterze opiekunki/opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi.

Przewidywany termin zatrudnienia od zaraz.

kontakt:

Kierownik GOPS tel. 598217995

pracownik socjalny tel. 598217093

poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00

wtorek – piątek w godzinach od 7.00 do 15.00

 
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
GOPS w Lipnicy

 

77-130 Lipnica

ul. Józefa Słomińskiego 19

email: gops@gopslipnica.pl

tel. 59 821 70 93

 

 Kierownik GOPS w LIPNICY

tel./faks: 59 821 70 94

 

Godziny przyjmowania

interesantów :

poniedziałek od 8.00 do 16.00

wtorek - piątek od 7.00 do 15.00

czerwiec 2018
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
szukaj