Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy, w dniu 18.10.2019 r. zrealizował projekt socjalny pt."Czas relaksu". Głównym celem projektu była integracja seniorów 60+ w swoim środowisku lokalnym. Projekt swym zasięgiem obejmował sołectwo Brzozowo. Odbyły się zajęcia z kosmetyczką i rehabilitantką. Kosmetyczka omówiła pielęgnację dłoni i stóp. Wykonała zabiegi: hybrydowy, pedicure oraz zabieg parafinowy na dłoniach.

Rehabilitantka omówiła dolegliwości bólowe w stawach. Zaprezentowała zestaw ćwiczeń rehabilitacyjnych. Wyjaśniła również uczestnikom projektu nowe przepisy związane z uzyskaniem świadczeń rehabilitacyjnych.Dużym zainteresowaniem cieszyło się oklejanie taśmami kinesiology taping, które mają działanie przeciwbólowe.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy poczęstunku zorganizowanym przez uczestników projektu. Wśród zaproszonych gości obecny był również Wójt Gminy Lipnica. Zaprezentowane zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy za liczny udział i zaangażowanie w realizację projektu.

Plakat informujący o spotkaniu integracyjnym dla seniorów, które odbędzie się 18 października 2019 o godzinie 15:00 w Sali Wiejskiej w Brzozowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia Podprogramu POPŻ 2019 wydawanie skierowań nastąpi w terminie późniejszym.
O terminie przyjmowania skierowań tut. Ośrodek będzie informował na stronie internetowej www.gopslipnica.pl, oraz na tablicach ogłoszeń tut. Ośrodka i Urzędu Gminy w Lipnicy.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że od dnia  19.08.2019 r. można ubiegać się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach na rok szkolny 2019/2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że świadczenia wychowawcze za m-c lipiec 2019r., w tym świadczenia do których prawo ustalono po raz pierwszy na podstawie wniosków składanych od 01.07.2019r. do 24.07.2019r., zostaną wypłacone w dniu 29.07.2019r. zgodnie z obowiązującym w 2019r. harmonogramem wypłat świadczeń wychowawczych.

Klauzula informacyjna dla interesantów
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy
w zakresie ochrony danych osobowych

Stosownie do postanowień art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016 z późn. zm.) – zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych,

informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy z siedzibą przy ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica;

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  tel. 59 821 79 95 lub listownie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy,
  ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica
  ;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań nałożonych ustawami na Administratora bądź zadań realizowanych przez Administratora
  w interesie publicznym;

 4. zadanie te realizowane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z konkretnymi normami ustaw krajowych;

 5. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty i instytucje uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy;

 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora określonych przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy,
  w związku z realizacją obowiązku archiwizacji, który określony został przepisami prawa;

 7. posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać. Przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem;

 8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - mogą to Państwo uczynić, jeśli uznają,
  że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa;

 9. podanie danych osobowych w zakresie wymaganych ustawami jest obligatoryjne.
  W pozostałym zakresie dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia określonych spraw bądź zawarcia umów z Administratorem.

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
 2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.