Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia Podprogramu POPŻ 2019 wydawanie skierowań nastąpi w terminie późniejszym.
O terminie przyjmowania skierowań tut. Ośrodek będzie informował na stronie internetowej www.gopslipnica.pl, oraz na tablicach ogłoszeń tut. Ośrodka i Urzędu Gminy w Lipnicy.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że od dnia  19.08.2019 r. można ubiegać się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach na rok szkolny 2019/2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że świadczenia wychowawcze za m-c lipiec 2019r., w tym świadczenia do których prawo ustalono po raz pierwszy na podstawie wniosków składanych od 01.07.2019r. do 24.07.2019r., zostaną wypłacone w dniu 29.07.2019r. zgodnie z obowiązującym w 2019r. harmonogramem wypłat świadczeń wychowawczych.

Klauzula informacyjna dla interesantów
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy
w zakresie ochrony danych osobowych

Stosownie do postanowień art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016 z późn. zm.) – zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych,

informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy z siedzibą przy ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica;

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  tel. 59 821 79 95 lub listownie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy,
  ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica
  ;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań nałożonych ustawami na Administratora bądź zadań realizowanych przez Administratora
  w interesie publicznym;

 4. zadanie te realizowane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z konkretnymi normami ustaw krajowych;

 5. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty i instytucje uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy;

 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora określonych przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy,
  w związku z realizacją obowiązku archiwizacji, który określony został przepisami prawa;

 7. posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać. Przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem;

 8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - mogą to Państwo uczynić, jeśli uznają,
  że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa;

 9. podanie danych osobowych w zakresie wymaganych ustawami jest obligatoryjne.
  W pozostałym zakresie dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia określonych spraw bądź zawarcia umów z Administratorem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zatrudni osobę do pracy w charakterze opiekunki

środowiskowej. Bliższe informacje uzyskać można pod numerami telefonów:

tel. 59 82 17995, 82 17 093,

poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00

wtorek- piątek od 7.00 do 15.00.

Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołano ustawę o świadczeniu „Dobry start”, czyli wypłacanym raz w roku wsparciu dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na dziecko – bez względu na dochód.

W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) będą mogli składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca 2019r. drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia 2019r. – drogą tradycyjną. Zmiany czekają nas dopiero w roku 2020 – wówczas wnioski będzie można składać online już od 1 lutego, a w formie papierowej – od 1 kwietnia. Tak jak dzisiaj, rodzice i opiekunowie będą mieli na to czas do końca listopada.
Druki wniosków do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy od dnia 01.07.2019r.

Przyjmowanie wniosków w formie papierowej od dnia 01.08.2019r.

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
 2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.