Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że realizacja POPŻ Podprogram 2019 rozpocznie się od miesiąca stycznia 2020 r.

Rozpoczyna  się również wydawanie skierowań.

Pomocą żywnościową mogą zostać objęte  osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej, ( przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj:

- 1402 zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1056 zł. w przypadku osoby w rodzinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy  w poniedziałki  od godziny 8.00 do 16.00, wtorek - piątek od 7.00 do 15.00

nr telefonu 598217093,