W dniu 30 kwietnia 2020r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.956) wprowadzając w życie przepisy antyprzemocowe, dzięki którym sprawcy przemocy domowej będą natychmiast izolowani od swych ofiar.

Konsekwencje dla sprawcy przemocy domowej

Nowe regulacje przewidują, że uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu opuszczenia mieszkania w sprawach związanych z przemocą domową zostały przyznane policji i żandarmerii wojskowej. Tym samym służbom nadano uprawnienia do wydania natychmiastowego nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania.

Nakaz ten może być egzekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu – bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzić.

Wobec sprawcy przemocy policjant może również wydać zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Policja jest też zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do tych sankcji. Jeśli złamie zakaz, policja ma prawo zastosować środki przymusu, by wyegzekwować nałożone zobowiązanie. Poza tym sprawca przemocy nie stosując się do zakazu naraża się na zastosowanie aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Te same zasady dotyczą egzekwowania nakazu opuszczenia mieszkania.

Dodatkowo w określonych przez ustawę sprawach pisma procesowe mogą być doręczane nie tylko drogą poczty tradycyjnej, ale również za pośrednictwem policji.

Nakaz opuszczenia mieszkania obowiązuje przez 14 dni, ale na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres. W pewnych przypadkach sąd będzie miał trzy dni na rozpatrzenie wniosku ofiary przemocy, natomiast całą sprawę będzie musiał rozpoznać w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Osoby domagające się zastosowania takich środków wobec sprawcy przemocy będą zwolnione z kosztów sądowych.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000956/O/D20200956.pdf - treść ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.956)